JÁTÉKSZABÁLYZAT – comic con 2024


  1. A Nyereményjáték szervezője

  A Libri Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1.; a továbbiakban: „Szervező”) által szervezett, a Kolibri Kiadó Instagram oldalán (https://www.instagram.com/kolibri.kiado/) elérhető játék felhívásban (továbbiakban: Játék” vagy „Nyereményjáték”) meghatározott feltételeknek megfelelő természetes személyek (továbbiakban: ”Játékos”) vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárulnak és a jelen játékszabályzat (a továbbiakban: ”Játékszabályzat”) feltételeit elfogadják.

  A játék aktív időszakában jelen Játékszabályzat (ideértve annak esetleges módosításait) minden Játékos számára hozzáférhető a https://nyugatiter.blog/ oldalon bejegyzés formájában. A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat teljes körű elfogadását jelenti.

  2. A Nyereményjátékban részvételre jogosult személyek:

  A Nyereményjátékban részvételre jogosult minden 18. életévét betöltött cselekvőképes, illetve korlátozottan cselekvőképes személy.

  A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező, alkalmazottai, és ezen személyeknek a jelenleg hatályos, Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

  3. A Nyereményjáték leírása:

  A Nyereményjátékban részt vevő személyek feladata, hogy kövessék be a Kolibri Kiadót az Instagramon, lájkolják be a Játék posztját, és írják meg kommentben, hogy kit vinnének magukkal a Budapest Comic Con rendezvényre a bejegyzés megjelenésétől az abban megjelölt időpontig.

  4. A Játék menete:

  • Játék időtartama: 2024. május 16. – 2024. május 17.
  • Nyertesek kisorsolása: 2024. május 18.
  • Nyertesek kiértesítése: 2024. május 18.
  • Nyertesek száma: 5 db

  A Szervező rögzíti, hogy a megjelölt határidők csak tájékoztató jellegűek, azokat a Szervező egyoldalú döntésével bármikor jogosult módosítani.

  A Nyereményjáték díja: a bejegyzésben feltűntetett vasárnapi páros belépőjegy a Budapest Comic Con rendezvényre.

  5. A sorsolás és az eredményhirdetés

  A játék végén a választ adók neveit összesítjük egy táblázatban, majd véletlenszerű sorsolás keretében a Szervező alkalmazottja kiválasztja a nyertest. A sorsolás eredményéről a Szervező Instagram oldalán a nyertesek hozzászólásaira válaszolva vagy egyéni Instagram üzenetben tudatja velük, hogy nyertek.

  6. Adatkezelés:

  A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat, valamint az adatkezelési feltételek teljes körű elfogadását jelenti. A Játékban való részvétel önkéntes, az adatkezelés a Játékos önkéntes és kifejezett hozzájárulásán alapul. A Szervező ezúton felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabály és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.

  A Játékosok a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékban való részvétellel a megadott személyes adataikat a Szervező a Játékon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében kifejezetten az előirányzott célhoz kötötten felhasználja.

  Az adatvédelem körében és azzal kapcsolatosan játékosok tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”) értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a játékosok személyes adatait. Jelen játékszabályzatban rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a Szervező mint adatkezelő felel.

  A Szervező a Nyereményjátékban résztvevők személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, ezen Játékszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van. A megadott adatokat a Szervező kizárólag a jelen Játékszabályzatban megjelölt célokra használja fel.

  A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Játékos adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, illetve kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címen: Budapest, 1066 Budapest, Nyugati tér 1. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

  7. Egyéb:

  A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben egyoldalúan, bármely harmadik személy hozzájárulása nélkül megváltoztatassa. A megváltoztatott Játékszabályt azonnal közzéteszi a Instagram oldalán. A módosított Játékszabályzat a közzététel időpontjában lép hatályba.

  Az Instagram a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Instagram a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. A Játékos az általa a Játék során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem az Instagram számára adja át.

  A Szervező fenntartja a jogot a Játék bármely szakaszban történő megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Instagram oldalán. A Szervező továbbá jogfenntartással él a tekintetben is, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát Játékot akár a Játék időtartama alatt előzetes bejelentés nélkül egyoldalúan kiegészítse, módosítsa vagy megszüntesse, illetve ajánlatát különösebb indokolás nélkül visszavonja.

  A Játékszabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező az előzőekben meghatározott formában teszi közzé Instagram oldalán, így az egyes Játékosok személyes felelőssége, hogy ezekről körültekintő avagy az előírt megfelelő módon közvetlenül tájékozódjanak.

  Budapest, 2024.05.16.
  Libri Könyvkiadó Kft.
  Szervező